Ospitalitate

  1. Articole

Hoteluri

  1. Articole

Restaurante

  1. Articole

Companii

  1. Articole

Cum îti recuperezi banii de la un client rău platnic

PROCEDURA DE JUDECATĂ ÎI DESCURAJEAZĂ PE CREDITORI

Practica a demonstrat că procedura de judecată prin care creditorilor ajunge să li se recunoască drepturile de creanţă şi să poată cere urmărirea şi executarea debitorilor este, de cele mai multe ori, descurajantă. Pe lângă notificări emise de avocaţi sau executori judecătoreşti, cele mai des întâlnite metode de presiune juridică a debitorilor sunt somaţia şi ordonanţa de plată.

Somaţia de plată este o procedură rapidă de recuperare a creanţelor, ce poate fi utilizată numai pentru recuperarea unor sume de bani ce sunt datorate în urma nerespectării unor contracte de servicii sau din alte înscrisuri însuşite de ambele părţi. Este vorba aici în principal de facturi.

Ordonanţa de plată reglementează strict recuperarea creanţelor reprezentând sume de bani care decurg din contracte comerciale.

Avantajele acestor proceduri sunt costurile reduse (taxa judiciară de timbru de 39 lei) şi timpul mai scurt în care se soluţionează (în practică, circa 4-8 luni de la introducerea cererii). Un dezavantaj practic al ambelor proceduri este durata executării hotărârilor judecătoreşti, posibilitatea debitorului de a contesta executarea silită sau faptul că societatea debitoare poate să nu deţină în patrimoniu bunuri şi/sau fonduri băneşti a căror lichidare/executare să acopere plata debitului. În cadrul acestor proceduri, creanţele vizate trebuie să aibă caracter cert, lichid şi exigibil. Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului; numărul certificatului de înmatriculare în Registrul Comerţului, codul fiscal şi contul bancar; sumele pretinse, temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată, perioada la care se referă acestea, termenul la care trebuia făcută plata şi orice element necesar pentru determi-narea datoriei. La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate (facturi fiscale scadente şi neachitate sau achitate parţial; extrase de cont; ordine de plată; ordine de compensare; documente referitoare la verificarea societăţii, dacă a fost efectuată o cerere către Oficiul Registrului Comerţului pentru eliberarea unei adrese privind datele de identificare ale societăţii debitoare; eventuale notificări scrise prealabile şi răspunsurile primite de la debitor; factura şi chitanţa de plată a onorariului de avocat, dacă este cazul; chitanţa de plată a taxei de timbru + timbrul judiciar). Tot setul de acte se depune în tot atâtea exemplare câte părţi sunt, plus un exemplar pentru instanţă. Suma ce reprezintă obligaţia principală a debitorului, precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabile la data plăţii efective. Cererea de emitere a unei somaţii sau ordonanţe de plată se adresează preşedintelui instanţei de la sediul debitorului. Pe lângă aceste două modalităţi des întâlnite, creditorul apelează la judecată potrivit dreptului comun. Dezavantajele pentru el sunt taxa de timbru (între 7 şi 10% din valoare) şi procedura de soluţionare (termene mai lungi, notificare prealabilă obligatorie etc.). Creditorii care au o creanţă certă, lichidă şi exigibilă pot introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care timp de 30 zile a încetat plăţile, dacă suma care trebuie plătită este mai mare de 45.000 lei. Atenţie însă, că acest lucru poate însemna intrarea în insolvenţă, cu consecinţa deloc dramatică a falimentului (legislaţia din România protejează bine debitorul), dar catastrofală, atunci când se poate cere antrenarea răspunderii administratorilor sau ale celorlalte persoane din conducerea debitorului.

PAŞII CONCREŢI DE RECUPERARE A BANILOR:

- Notificarea sau somarea scrisă a debitorului şi chemarea sa la conciliere, conform art. 720 indice 1 din Codul de procedură civilă (timp estimat: 15 zile, cost estimat 50 lei);
- Chemarea debitorului în judecată prin Ordonanţă sau Somaţie de plată ori în baza dreptului comun (timp estimat: minim 3 luni, cost estimat 10% din valoare);
- Exercitarea unei posibile căi de atac a hotărârii primei instanţe (timp estimat: minim 3 luni, cost estimat 10% din valoare);
- Executarea hotărârii judecătoreşti împotriva debitorului, prin intermediul executorului judecă-toresc —oprire conturi, executare silită mobiliară sau imobiliară (timp estimat: minim 30 de zile, cost estimat între 2 şi 10% din valoare). În mod normal, în urma executării, creditorul ar trebui să îşi recupereze întreaga sumă cheltuită în toată această procedură.


Editoriale