În atenția organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri

folosireafoculuiinrestauranteInspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis joi, 10 decembrie a.c. o informare adresată organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri desfășurate în aer liber sau în interiorul construcțiilor în care au loc evenimente cu public numeros, în vederea clarificării aspectelor ce privesc măsurile de securitate la incendiu ce trebuie cunoscute şi adoptate pentru astfel de situații.

Redăm informarea ISU mai jos:

Caz 1. În vederea desfășurării evenimentelor (spectacole, concerte, întruniri) în aer liber, cu capacitate mai mare de 200 de locuri pe scaune ori având destinație comercială cu aria desfășurată / suprafața mai mare sau egală cu 2500 m2 este necesar să obțineți în prealabil autorizație de securitate la incendiu, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu prevederilor art. 1 lit. r din H.G.R. nr. 1739/2006, completată și modificat cu H.G.R. nr. 19/2014.

Documentele necesare sunt cele stabilite în prevederile art. 13 alin. 4 din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011, prezentate în Anexa nr. 1.

Caz 2. Pentru spectacole desfășurate în interiorul construcțiilor (săli de spectacole, concerte şi altele asemenea) pentru situația în care spațiile sunt încadrate în categoria sălilor aglomerate, (definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securități la incendiu) este obligatorie solicitarea/obţinerea autorizaţiei de Securitate la incendiu a construcției. De asemenea menţionăm că: "Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă". 

Punerea în funcțiune a construcției care se încadrează, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, numai după obținerea autorizației de Securitate la incendiu.

În cazul în care este obținută autorizația de securitate la incendiu, iar organizarea evenimentului nu modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia (capacitatea sălii, numărul de fluxuri, destinație, etc.), autorizația este valabilă numai însoțită de documentația tehnică vizată spre neschimbare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011.

Pentru situația în care prin organizarea evenimentului se schimbă condițiile care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu (schimbarea de destinație, capacitate, fluxuri, etc.) sau construcția în ansamblu nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu pentru desfășurarea acestor evenimente, autorizația de securitate la incendiu se emite pe baza documentelor prezentate în Anexele 2,3 prezentate mai jos.

Precizăm şi faptul că, documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu se va depune obligatoriu cu cel puțin 30 de zile, înainte de realizarea evenimentului la sediul Inspectoratului.

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravențională, respectiv penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilitatea revenind în totalitate/ fără echivoc tuturor factorilor implicaţi în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Baza legală:

http://www.igsu.ro/documente/legislatie/OMAI_3_2011.pdf

http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Organizarea%20si%20functionarea%20IGSU/LEGE-307-2006.pdf

http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenire-reglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/HG-1739-2006.pdf

http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenire-reglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/OMIRA-14-2009.pdf

Anexele ataşate mai jos fac parte integrantă din prezentul material.

Anexa nr.1

Art. 13 alin. (4) din Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

Pentru amenajările temporare, în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitate mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinația comercială cu suprafață mai mare sau egală cu 2500 m2, documentele necesare, sunt prevăzute în prevederile art. 13 alin. 4 din O.M.A.I. nr. 3/2011, astfel:

 1. a) cerere-tip – două exemplare;
 2. b) plan de situaţie cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea acestora, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea şi lungimea lor – două exemplare;
 3. c) scenariu de securitate la incendiu – două exemplare;
 4. d) opis cu documentele depuse – două exemplare;
 5. e) plan al amenajării la scara 1:100 – două exemplare;
 6. f) plan de evacuare a persoanelor – două exemplare;
 7. g) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii.

Anexa 2.

Art. 12 alin. (1) din Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

 1. a) cerere-tip – două exemplare;
 2. b) autorizaţia de construire – două exemplare în copie;
 3. c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit 11 alin. (2);
 4. d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare;
 5. e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie – două exemplare;
 6. f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – două exemplare;
 7. g) opisul cu documentele depuse – două exemplare.

 Anexa 3.

Art. 12 alin. (2) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

Pentru schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

 1. a) cerere-tip – două exemplare;
 2. b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau documentaţia prevăzută la 9 alin. (2) lit. c) – f) – două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existenţa avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
 3. c) opisul cu documentele depuse – două exemplare;
 4. d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu şi, după caz, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” – două exemplare.