Ajutor de stat pentru HoReCa la investiții de peste 4,5 milioane lei

Ajutor de stat pentru HoReCa la investiții de peste 4,5 milioane lei
person Roxana Băjănică, Head of Projects Dpt, SMART Development Center
access_time_filled

Întreprinderile nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu se află în dificultate, pot solicita ajutor de stat pentru proiecte de investiții a căror valoare totală se situează peste suma de 4,5 milioane lei.

Așadar, cine poate solicita finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat? Iată criteriile de eligibilitate al întreprinderilor:

Întreprinderi nou-înființate, trebuie să îndeplinească cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii:
• au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
• nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord de finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
• să fie înființate în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau să fie o întreprindere care a desfășurat/nu a desfășurat o activitate economică, dar nu mai mult de trei ani fiscali consecutivi.

Întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot beneficia de finanțare dacă:
• au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
• au capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Condiții de acordare ajutor de stat
În funcție de județul de investiție, în raport de cheltuielile eligibile, intensitatea sprijinului financiar variază de la 30% – 60% din totalul costurilor eligibile, având valori maxime cuprinse între 22,5 milioane de euro – 45 de milioane de euro, în limita intensității maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat.

Investițiile din județele: Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Tulcea, Călărași, Ialomița, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, beneficiază de 60% intensitatea maxima a ajutorului de stat, reprezentând 45 milioane de euro, ajutor de stat care poate fi solicitat de o întreprindere.

Contribuție financiară
Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei.

Proiectele de investiții pot fi realizare în unul din domeniile de activitate de mai jos:
• Secțiunea C – Industria prelucrătoare ( COD CAEN 1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1039, 1041, 1042, 1051, 1052, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081 -> 1086, 1089, 1091, 1102, 1107, 132, 1395, 1712, 1721, 1729, 2015, 2016, 2017, 2020, 211, 212, 221, 222, 231, 236, 237, 239, 251, 252, 253, 255, 261 –> 268, 271 -> 275, 279, 281, 282, 283, 284, 289, 291, 292, 293, 302, 303, 309, 310, 325)
• Secțiunea E – Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (COD CAEN 382)
• Secțiunea F – Construcții (COD CAEN 42)
• Secțiunea I – Hoteluri și restaurante (COD CAEN 551)
• Secțiunea J – Informații și comunicații (COD CAEN 591, 620, 631, 639)
• Secțiunea M – Activități profesionale, științifice si tehnice (COD CAEN 7112, 712, 721, 741)
• Secțiunea Q – Sănătate si asistenta sociala (COD CAEN 861, 862, 869, 871, 872, 873, 879)
În cazul în care întreprinderea își desfășoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil, dar solicită finanțare pentru realizarea unei investiții inițiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator, investiția poate fi eligibilă pentru finanțare cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schema de ajutor de stat.

Cheltuieli eligibile sunt costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale. Activele corporale si necorporale trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea; trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiției.
• Active corporale
• construcții de orice tip, respectiv cheltuieli efectuate cu realizarea de construcții, pentru care sunt considerate eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcții noi;
• în cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria construcțiilor din categoria clădirilor, aferente investiției inițiale, înregistrate pe perioada realizării planului de investiții. Contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției, iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună (aprox. 5 euro/mp/lună);
• instalații tehnice, mașini și echipamente noi clasificate conform HG nr.2.139/2004;
• active noi;
• Active necorporale (activele amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală) în valoare totală de maxim 50% din totalul costurilor eligibile aferente investiției.
Cheltuieli neeligibile sunt costurile fără T.V.A., aferente proiectului de investiții și incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziţionării de active corporale şi necorporale/închirierea construcţiilor, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat.
• Tipuri de cheltuieli neeligibile:
• achiziția, modernizarea, reabilitarea de construcții şi lucrările suplimentare de construcții necesare schimbării destinației unor construcții existente;
• costurile aferente chiriei care depășesc valoarea de 22 lei/mp/lună;
• mobilier și mobilier industrial, decorațiuni, mijloace de transport înmatriculabile, aparatură de birotică, calculatoare care nu fac parte din fluxul tehnologic;
• cheltuieli cu transportul, montajul instalațiilor tehnice, mașinilor și echipamentelor.

Alte informații privind condițiile de derulare și accesare a programelor de finanțare sunt accesibile gratuit și pe site-ul Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, www.smart.org.ro. Sunați la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro pentru a afla cum puteți obține fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității sau pentru înființarea de afaceri noi.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302