În atenția organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri

În atenția organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri
person Horeca
access_time_filled

folosireafoculuiinrestauranteInspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis joi, 10 decembrie a.c. o informare adresată organizatorilor de concerte, spectacole, întruniri desfășurate în aer liber sau în interiorul construcțiilor în care au loc evenimente cu public numeros, în vederea clarificării aspectelor ce privesc măsurile de securitate la incendiu ce trebuie cunoscute și adoptate pentru astfel de situații.

Redăm informarea ISU mai jos:

Caz 1. în vederea desfășurării evenimentelor (spectacole, concerte, întruniri) în aer liber, cu capacitate mai mare de 200 de locuri pe scaune ori având destinație comercială cu aria desfășurată / suprafața mai mare sau egală cu 2500 m2 este necesar să obțineți în prealabil autorizație de securitate la incendiu, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare, coroborat cu prevederilor art. 1 lit. r din H.G.R. nr. 1739/2006, completată și modificat cu H.G.R. nr. 19/2014.

Documentele necesare sunt cele stabilite în prevederile art. 13 alin. 4 din Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011, prezentate în Anexa nr. 1.

Caz 2. Pentru spectacole desfășurate în interiorul construcțiilor (săli de spectacole, concerte și altele asemenea) pentru situația în care spațiile sunt încadrate în categoria sălilor aglomerate, (definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securități la incendiu) este obligatorie solicitarea/obținerea autorizației de Securitate la incendiu a construcției. De asemenea menționăm că: „Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă”. 

Punerea în funcțiune a construcției care se încadrează, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, numai după obținerea autorizației de Securitate la incendiu.

în cazul în care este obținută autorizația de securitate la incendiu, iar organizarea evenimentului nu modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia (capacitatea sălii, numărul de fluxuri, destinație, etc.), autorizația este valabilă numai însoțită de documentația tehnică vizată spre neschimbare, în conformitate cu prevederile art. 16 din Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011.

Pentru situația în care prin organizarea evenimentului se schimbă condițiile care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu (schimbarea de destinație, capacitate, fluxuri, etc.) sau construcția în ansamblu nu este autorizată din punct de vedere al securității la incendiu pentru desfășurarea acestor evenimente, autorizația de securitate la incendiu se emite pe baza documentelor prezentate în Anexele 2,3 prezentate mai jos.

Precizăm și faptul că, documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu se va depune obligatoriu cu cel puțin 30 de zile, înainte de realizarea evenimentului la sediul Inspectoratului.

Planificarea, organizarea și desfășurarea spectacolelor fără obținerea în prealabil a autorizației de securitate la incendiu atrage după sine răspunderea contravențională, respectiv penală, după caz, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea revenind în totalitate/ fără echivoc tuturor factorilor implicați în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Baza legală:

http://www.igsu.ro/documente/legislatie/OMAI_3_2011.pdf

http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Organizarea%20si%20functionarea%20IGSU/LEGE-307-2006.pdf

http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenire-reglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/HG-1739-2006.pdf

http://www.igsu.ro/biblioteca/documente/Prevenire-reglementari%20in%20domeniul%20situatiilor%20de%20urgenta/OMIRA-14-2009.pdf

Anexele atașate mai jos fac parte integrantă din prezentul material.

Anexa nr.1

Art. 13 alin. (4) din Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

Pentru amenajările temporare, în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitate mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinația comercială cu suprafață mai mare sau egală cu 2500 m2, documentele necesare, sunt prevăzute în prevederile art. 13 alin. 4 din O.M.A.I. nr. 3/2011, astfel:

 1. a) cerere-tip – două exemplare;
 2. b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor – două exemplare;
 3. c) scenariu de securitate la incendiu – două exemplare;
 4. d) opis cu documentele depuse – două exemplare;
 5. e) plan al amenajării la scara 1:100 – două exemplare;
 6. f) plan de evacuare a persoanelor – două exemplare;
 7. g) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială “securitate la incendiu” – construcții și instalații.

Anexa 2.

Art. 12 alin. (1) din Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

Autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

 1. a) cerere-tip – două exemplare;
 2. b) autorizația de construire – două exemplare în copie;
 3. c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit 11 alin. (2);
 4. d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise și desenate pe specialități din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. și detalii de execuție, precum și agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale “securitate la incendiu” – două exemplare;
 5. e) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială “securitate la incendiu” – construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. și detalii de execuție – două exemplare;
 6. f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – două exemplare;
 7. g) opisul cu documentele depuse – două exemplare.

 Anexa 3.

Art. 12 alin. (2) din Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I. nr. 3/2011

Pentru schimbările de destinație și modernizări la construcții și amenajări care nu necesită autorizație de construire, autorizațiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

 1. a) cerere-tip – două exemplare;
 2. b) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau documentația prevăzută la 9 alin. (2) lit. c) – f) – două exemplare; în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
 3. c) opisul cu documentele depuse – două exemplare;
 4. d) piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu și, după caz, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale “securitate la incendiu” – două exemplare.

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302