Oportunități de finanțare nerambursabilă de până la 5 milioane euro pentru HoReCa

Oportunități de finanțare nerambursabilă de până la 5 milioane euro pentru HoReCa
person Horeca
access_time_filled

Deții un hotel sau alte facilități de cazare similare? Ai un parc pentru rulote, campinguri și tabere sau poate un restaurant, ori altă afacere cu obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629? Iată cum poți obține până la maxim 5.000.000 EURO pentru a-ți dezvolta afacerea!

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) reprezintă un program de finanțare prin care se poate obține suma nerambursabilă maximă de până la 5.000.000 EURO în cadrul unui proiect.

finantarehoreca

Prin această prioritate de investiție se va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale, pentru următoarele tipuri de activități:

 • Investiții în active corporale precum lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice);
 • Energia eoliană;
 • Hidroenergia;
 • Biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz);
 • Energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare.

CONDIÈšII DE ELIGIBILITATE (OBLIGATORII DE RESPECTAT) PENTRU APLICANÈšI:

 • Societatea a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral;
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar în anul curent depunerii proiectului și în anul fiscal anterior;
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • Locul de implementare a proiectului este situat în: mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri non-agricole/în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiția se încadrează în domeniile de activitate eligibile.
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.
 • Domeniul de activitate (codul CAEN) în care dorește să realizeze investiția/proiectul trebuie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
 • Societățile nu trebuie să fie întreprinderi în dificultate (capitalurile proprii la 2017 >0)

CâÈšI BANI POÈšI PRIMI DE LA STAT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 • Contribuția maximă a programului la valoarea cheltuielilor eligibile din proiect se calculează în baza unui procent stabilit la nivelul fiecărei regiuni, după cum urmează:

finantareUE

 • în cazul cheltuielilor eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență, contribuția maximă a programului este de 50%, iar pentru întreprinderile mijlocii din regiunea de dezvoltare Vest, contribuția programului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE a unui proiect este de 12 luni.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

în cadrul acestei măsuri sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;

a)    Studii de teren;
b)    Obținere avize, acorduri, autorizații;
c)    Comisioane, cote și taxe;
d)    Proiectare și inginerie – elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin CU, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament etc.), precum și cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.
e)    Privind organizare de șantier;
f)    Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri), managementului proiectului și a serviciilor de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul.
g)    Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă. Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 50%. în cazul proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderi mijlocii, contribuția programului la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică este de maximum 45%.

 • Cheltuieli pentru investiția de bază

a)    construire/ extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

b)    achiziționare utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări

 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe.
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților.

c) active necorporale:

 • achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice etc.
 • activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. Construcții și instalații.

Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică (detaliate în cadrul acestui capitol) sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Cheltuiala cu Taxa pe Valoarea Adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile, este eligibilă.

Fie că ești un angajat la o corporație sau o firmă mică, fie că ești proprietar de restaurant, de firmă de publicitate sau de unitate de producție, e posibil ca următoarea grijă după resursa umană să fie capitalul
financiar. Cu siguranță ai auzit și e destul de tentant să găsești o soluție în rezolvarea acestei probleme prin accesarea de fonduri europene.

Dacă ai o idee de afacere și vrei să afli dacă ești eligibil pentru a obține fonduri europene neramburasabile pentru a lansa sau pentru a-ți dezvolta afacerea existentă, Asociația Centrul de dezvoltare SMART îți oferă toate informațiile necesare despre afacerile din fonduri europene nerambursabile și ce trebuie să faci pentru a obține finanțarea de care ai nevoie.

înainte de a te informa despre oportunitățile de finanțare trebuie să parcurgi următorii pași:

 • Stabilirea nevoii de finanțare ;
 • Realizarea unui buget necesar pornirii/dezvoltării afacerii;
 • Stabilirea capacității financiare personale pentru cofinanțare, dacă este cazul;
 • Identificarea surselor de finanțare ;
 • Verificarea eligibilității pentru programele de finanțare;
 • Apelarea la firme de consultanță cu expertiză în domeniul scrierii și implementării de proiecte pe finanțări nerambursabile naționale și internaționale;

Articol scris de Roxana Băjănică, Director Departament Proiecte – Centrul de Dezvoltare SMART, pentru ediția 92 a revistei Horeca România.

Mai multe detalii la office@smart.org.ro

Articole Recomandate

Despre HORECA

Horeca.ro aduce zilnic în actualitate cele mai importante informaţii din industria ospitalităţii româneşti şi cea internaţională.

© 2015-2022 Horeca Romania. Toate drepturile rezervate.
ISSN 2286-1211 » ISSN-L 2247-8302